วช.ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศจัดการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และ สมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association, JAAT) ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและญี่ปุ่น (Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 30ปี การก่อตั้งสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการอภิปราย ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของไทย และญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และ แนวโน้ม ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของไทย รวมถึงการแสวงหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบูรณาการการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้านต่อไป ในการนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู่อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วย